Kallelse till Medlemsmöte!

Lördagen den 2 april kl. 10.00
Jönköpings Brukshundklubb
Vägbeskrivning hittar ni på www.jbhk.se, under fliken ”Kontakt”.

Genomgång av RAS-revidering

Välkomna!

 
   
Föranmäl dig till Kerstin Gryhed -
senast den 15 mars
    
 

 Det finns möjlighet att förbeställa en lättare lunch, paj m. sallad,
kontakta Kerstin Gryhed för bokning senast den 15 mars.

 


Kallelse till Årsmöte!

Lördagen den 2 april kl.12.00
Jönköpings Brukshundklubb
Vägbeskrivning hittar ni på www.jbhk.se, under fliken ”Kontakt”.

Eventuella motioner skickas till: Emma Prahl, Rågvägen 8, 242 94 Hörby alt. styrelsen@basenji.se
Motioner skalla vara inkomna senast tre veckor, 12 mars, före årsmötet.

Efter mötet delar vi ut priser till Årets Basenji!

Välkomna önskar Svenska Basenjisällskapets styrelse


Dagordning årsmöte:
1. Årsmötet öppnas.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden skall justera prokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt utöver klubbens medlemmar.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordning.
9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förslust.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B)Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget..
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i SBS stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i SBS stadgar.
16. Val av valberedning enligt §10 i SBS stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Fastställande av ny RAS (Rasspecifika Avelsstrategier).
19. Behandling av eventuellt inkomna motioner.
20. Övriga frågor.
21. Mötet avslutas.